Sẽ có hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam mới

PV.

Ngày 16/3/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 345/QĐ-BTC phê duyệt Đề án áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính tại Việt Nam. Mục tiêu của Đề án là xây dựng phương án, lộ trình và công bố, hỗ trợ áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) tại Việt Nam cho từng nhóm đối tượng cụ thể được xác định. Bên cạnh đó là ban hành mới và tổ chức thực hiện hệ thống chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam (VFRS).

Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS là từ năm 2025
Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS là từ năm 2025

Đề án nêu rõ, trong giai đoạn chuẩn bị (2020-2024), việc thành lập Ban soạn thảo, tổ biên tập chuẩn mực báo cáo tài chính Việt Nam thực hiện xong trước tháng 6/2020.

Việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành VFRS, bao gồm các chuẩn mực báo cáo tài chính được ban hành mới và các chuẩn mực báo cáo tài chính thay thế cho các chuẩn mực kế toán tương ứng trong hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam hiện hành thực hiện trước 15/11/2024.

VFRS được xây dựng dựa trên hệ thống IFRS theo nguyên tắc tiếp thu tối đa thông lệ quốc tế, phù hợp với đặc thù của nền kinh tế Việt Nam, nhu cầu của doanh nghiệp, đảm bảo tính khả thi trong quá trình thực hiện.

Việc nghiên cứu, xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn VFRS, thay thế cho các văn bản hiện nay thực hiện cùng thời gian với việc ban hành IFRS, cụ thể đến trước 15/11/2024.

Giai đoạn triển khai áp dụng VFRS là từ năm 2025.

VFRS sẽ được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế hoạt động tại Việt Nam, trừ các đối tượng áp dụng IFRS hoặc chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Tài chính sẽ thường xuyên rà soát lại VFRS, cập nhật những thay đổi của IFRS để đảm bảo VFRS phù hợp ở mức độ cao nhất với thông lệ quốc tế.

Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn kế toán riêng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ không có nhu cầu và điều kiện áp dụng IFRS và VFRS.