Cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Cải cách, hiện đại hóa trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành Hải quan. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hải quan nói chung và công tác quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nói riêng là hết sức cần thiết để phù hợp với các chuẩn mực của Tổ chức Hải quan Thế giới.
Phát triển hệ thống quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế

Phát triển hệ thống quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trị giá hải quan phù hợp với các chuẩn mực quốc tế, Bộ Tài chính giao Tổng cục Hải quan chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng Đề án Cải cách quản lý công tác trị giá hải quan trên cơ sở tuân thủ các quy định của Hiệp định trị giá (GATT), Công ước Kyoto và các chuẩn mực quốc tế phù hợp với định hướng Chiến lược phát triển hải quan giai đoạn 2021-2030.
Thực trạng và một số định hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Thực trạng và một số định hướng hoàn thiện hệ thống báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán công tại Việt Nam

Việt Nam đã xây dựng và công bố hệ thống chuẩn mực kế toán đối với doanh nghiệp và đang có kế hoạch triển khai áp dụng Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Tuy nhiên, trong lĩnh vực kế toán công, Việt Nam mới dừng lại ở việc xây dựng và ban hành các chế độ kế toán, hướng dẫn công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khu vực nhà nước. Trong đó, phần lớn là các quy định hướng dẫn công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán chưa xây dựng những nguyên tắc thống nhất phù hợp với thông lệ quốc tế.
Khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Khởi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia

Ngày 9/0/2021, Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) sẽ được khởi công xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội. Trung tâm NIC được thành lập đã thể hiện bước đi mạnh mẽ của Chính phủ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.
Một số vấn đề trong lập báo cáo tài chính nhà nước

Một số vấn đề trong lập báo cáo tài chính nhà nước

Thực hiện Nghị định số 25/2017/NÐ-CP, ngày 14/3/2017 của Chính phủ về báo cáo tài chính nhà nước, thời gian qua, Kho bạc Nhà nước đã tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và xây dựng Dự thảo Thông tư hướng dẫn lập báo cáo tài chính nhà nước.