Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam

Nâng cao hiệu quả của hoạt động chứng nhận tại Việt Nam

Để quản lý hoạt động chứng nhận tại Việt Nam, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 sửa đổi bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước.
Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 338,3 triệu USD

Đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 338,3 triệu USD

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 5 tháng đầu năm 2022, đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam đạt 338,3 triệu USD trong đó, có 43 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn là 293,4 triệu USD, 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 44,9 triệu USD.