Đảm bảo chất lượng, an toàn chuỗi cung ứng nông sản

Đảm bảo chất lượng, an toàn chuỗi cung ứng nông sản

Qua 8 phiên, Diễn đàn 970 đã khẳng định được vị trí trong việc kết nối giao thương nông sản giữa các tỉnh, thành trong cả nước. Đây cũng là nguồn thông tin cho các cơ quan, cán bộ quản lý, chỉ đạo sản xuất của các bộ, ngành cũng như các địa phương.