Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn

Công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn

Ngày 01/3/2022, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ về việc thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở. Theo đó, công đoàn cơ sở được sử dụng 75% số thu kinh phí công đoàn, 60% số thu đoàn phí công đoàn theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn và 100% tổng số thu khác của đơn vị theo quy định của pháp luật và Tổng Liên đoàn.
Quy định mới về phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên

Quy định mới về phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên

Ngày 1/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022 kèm theo Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ. Tại Quyết định này, vấn đề phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên đã được quy định cụ thể.