Quy định mới về phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên

Hải An

Ngày 1/10/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022 kèm theo Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ. Tại Quyết định này, vấn đề phân phối nguồn thu tài chính giữa công đoàn cơ sở và công đoàn cấp trên đã được quy định cụ thể.

 Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022

Quyết định số 3308/QĐ-TLĐ nêu rõ, đối với công đoàn cơ sở, năm 2022, công đoàn cơ sở được sử dụng 60% tổng số thu đoàn phí và 75% tổng số thu kinh phí công đoàn. Phần đoàn phí công đoàn thu tăng thêm so với quy định tại Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ và nguồn thu khác được để lại 100% cho công đoàn cơ sở sử dụng.

Đối với công đoàn cấp trên cơ sở, nguồn thu đoàn phí công đoàn và kinh phí công đoàn được sử dụng sau khi phân phối cho công đoàn cơ sở còn lại là 40% tổng số thu đoàn phí và 25% tổng số thu kinh phí công đoàn sẽ thực hiện phân phối theo quy định tại Điều 22, Quyết định số 1908/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam: Phân phối nguồn thu tài chính cho công đoàn các cấp trên cơ sở.

Tổng Liên đoàn hướng dẫn tỷ lệ phân phối ước tính tại cấp trên cơ sở để áp dụng tỷ lệ phân phối mặc định cho Phần mềm thu kinh phí công đoàn 2% khu vực sản xuất kinh doanh qua tài khoản của Tổng Liên đoàn.

Hết niên độ tài chính, việc bù trừ giữa Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở do Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành Trung ương quyết định. Tổng Liên đoàn giao số phải nộp về Tổng Liên đoàn, số cấp hỗ trợ hoặc giao tự cân đối tại Liên đoàn lao động tỉnh thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc trong dự toán 2022.

Nguồn thu khác phát sinh ở cấp nào, cấp đó được sử dụng.