Công tác phí có tính vào thu nhập chịu thuế?

Công tác phí có tính vào thu nhập chịu thuế?

Việc khoán công tác phí cho cán bộ phù hợp với quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của doanh nghiệp thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp và không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người đi công tác.
Thanh toán chế độ công tác phí thế nào?

Thanh toán chế độ công tác phí thế nào?

Việc thanh toán chế độ công tác phí được thực hiện theo thời gian công tác thực tế theo văn bản hoặc kế hoạch được phê duyệt của người có thẩm quyền cử cán bộ đi công tác. Quy định chế độ khoán công tác phí theo tháng được áp dụng cho các đối tượng thường xuyên phải đi công tác lưu động trên 10 ngày và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.
Tiết kiệm khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng từ cắt giảm dự toán chi hội nghị, công tác phí, chi thường xuyên

Tiết kiệm khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng từ cắt giảm dự toán chi hội nghị, công tác phí, chi thường xuyên

Theo Bộ Tài chính, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương đã thực hiện cắt giảm dự toán chi cho hội nghị, công tác phí và tiết kiệm thêm 10% dự toán chi thường xuyên còn lại trong những tháng cuối năm 2020, với tổng kinh phí đã báo cáo về Bộ Tài chính đến nay khoảng 6,4 nghìn tỷ đồng.