Quản trị nguồn nhân lực xanh và vấn đề đặt ra

Quản trị nguồn nhân lực xanh và vấn đề đặt ra

Quản trị nguồn nhân lực là một trong những công việc quan trọng của quản lý tổ chức. Dưới góc độ bền vững, quản trị nguồn nhân lực xanh là yếu tố quan trọng nhất của sự bền vững. Đây là vấn đề đang đặt ra nhiều thách thức trong quá trình thực hiện, cần có giải pháp...