Đảng bộ DATC phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng bộ DATC phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí.