Đảng bộ DATC phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025


Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội Đảng bộ Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được tổ chức thành công. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 09 đồng chí.

Ban chấp hành Đảng bộ DATC nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban chấp hành Đảng bộ DATC nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ DATC nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 25 nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 17/7/2020, Ban chấp hành Đảng bộ Công ty đã họp và bầu ra Ban Thường vụ Đảng ủy gồm: đồng chí Lê Hoàng Hải (Chủ tịch HĐTV Công ty) làm Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Mạnh Thường (Phó TGĐ Phụ trách Công ty) làm Phó Bí thư Đảng ủy và đồng chí Phạm Quang Toản (UV HĐTV, Phó TGĐ Công ty) làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ DATC nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đặt mục tiêu, cơ sở để toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, thống nhất đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 với nội dung giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất nội bộ; giáo dục, bồi dưỡng đội ngũ đảng viên vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, vững vàng về năng lực chuyên môn, có hiểu biết về pháp luật, phấn đấu xây dựng Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, DATC tiếp tục phối hợp các bộ, ngành, địa phương kịp thời tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị doanh nghiệp khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước, phấn đấu hoàn thành xong việc xử lý nợ và tài sản đã tiếp nhận để thu hồi vốn cho Nhà nước với hiệu quả cao nhất; Nghiên cứu đổi mới cách làm, cách thức phối hợp với các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp, đối tác từ đó đẩy mạnh hoạt động mua bán nợ, tái cơ cấu doanh nghiệp tương xứng với quy mô và năng lực của Công ty.

Bám sát, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan liên quan giải trình, hoàn thiện để Chính phủ sớm ban hành cơ chế, chính sách phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi, nâng cao sức cạnh tranh của DATC trên thị trường mua bán nợ; Từng bước thực hiện lộ trình cổ phần hóa Công ty theo chỉ đạo của Bộ Tài chính; Kiện toàn bộ máy, tổ chức của Công ty phù hợp với giai đoạn mới.

Công ty tiếp tục duy trì, tăng cường và mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế để trao đổi, tiếp thu kinh nghiệm trong xử lý nợ và tài sản cũng như trong chiến lược phát triển Công ty giai đoạn mới; Phấn đấu tăng trưởng bình quân trong kỳ 10-15% so với kỳ trước, qua đó ổn định thu nhập, đảm bảo đời sống cho cán bộ, nhân viên.