Cục Hải quan Đồng Nai tích cực cải cách, hiện đại hóa phục vụ doanh nghiệp

Cục Hải quan Đồng Nai tích cực cải cách, hiện đại hóa phục vụ doanh nghiệp

Nhằm cải tiến, giảm thiểu các thủ tục hành chính, giấy tờ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hải quan, Cục Hải quan Đồng Nai đã tích cực cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào nghiệp vụ. Qua đó, phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại.