Thêm nhiều giải pháp quản lý, sử dụng hóa đơn

Thêm nhiều giải pháp quản lý, sử dụng hóa đơn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã và đang tăng cường các giải pháp để ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn; đẩy mạnh rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về quản lý, sử dụng hóa đơn.
Giải pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn

Giải pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng hóa đơn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã tăng cường các giải pháp để ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn; tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế (NNT) có dấu hiệu rủi ro về quản lý, sử dụng hóa đơn.