Năm sống còn của doanh nghiệp bất động sản

Năm sống còn của doanh nghiệp bất động sản

Có khoảng 46.145 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp bất động sản sẽ đáo hạn trong nửa đầu 2023 và 64.185 tỷ đồng đáo hạn trong nửa cuối 2023, gây ra áp lực thanh khoản trả nợ vay cho các chủ đầu tư, doanh nghiệp.