Yếu tố dẫn dắt phát triển thị trường chứng khoán

Yếu tố dẫn dắt phát triển thị trường chứng khoán

25 năm qua, song song với chuyển đổi mô hình kinh tế, từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, việc thành lập, xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) cũng được định hướng và tiến hành đồng thời. Ngay từ thời điểm ấy, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận thức sâu sắc rằng, để TTCK vận hành hiệu quả, có thể phát triển và mở rộng thị trường, hội nhập với quốc tế thì việc đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Chứng khoán hết sức cần thiết, cần chú trọng.