Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng


Trong giai đoạn 2021-2030, Chính phủ tiếp tục hỗ trợ hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng.

Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động.
Tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động.

Theo đó, tại Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1322/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đào tạo nguồn nhân lực cho hoạt động nâng cao năng suất chất lượng trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm sẽ được tập trung triển khai.

Theo Chương trình này, Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, ngành địa phương liên quan sẽ xây dựng, ban hành tiêu chí, tiêu chuẩn chuyên gia năng suất. Tổ chức các khóa đào tạo chuyên gia năng suất chất lượng đạt tiêu chuẩn quy định.

Đồng thời, tổ chức đào tạo đội ngũ giảng viên năng suất chất lượng. Mở rộng đào tạo kiến thức về năng suất chất lượng trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề.

Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về năng suất chất lượng cho cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao động. Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình đào tạo của Tổ chức Năng suất Châu Á và các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, khu vực.