Bài học quốc tế về xanh hoá quản lý đầu tư công

Bài học quốc tế về xanh hoá quản lý đầu tư công

Đầu tư công đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng các công trình công bao gồm cơ sở hạ tầng kinh tế và cơ sở hạ tầng xã hội nhằm mục đích tạo dựng môi trường thuận lợi cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, các khoản đầu tư công cần được quản lý chặt chẽ theo hướng xanh hoá, hướng đến mục tiêu chung về tăng trưởng xanh bền vững, không ảnh hưởng và gây tổn hại tới môi trường. Do vậy, vấn đề quản lý đầu tư công và xa hơn là xanh hoá quản lý đầu tư công chính là xu hướng chung của các quốc gia trên thế giới.