Việt Nam chung tay cùng quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân

Việt Nam chung tay cùng quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân

Việt Nam đã tham gia, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo các điều ước quốc tế, trong đó có Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), Hiệp ước Cấm vũ khí hạt nhân (TNPW) và các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).
Nội luật hóa cam kết hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên FTA thế hệ mới

Nội luật hóa cam kết hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên FTA thế hệ mới

Theo Công ước Viên về Luật Điều ước quốc tế năm 1969, một trong những nghĩa vụ cơ bản của quốc gia thành viên khi tham gia là phải thi hành các điều ước một cách thiện chí và đảm bảo rằng các quy định pháp luật trong nước không cản trở việc thi hành. Với những cam kết sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, quá trình tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới mang lại nhiều cơ hội hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật của mỗi quốc gia thành viên nhưng cũng đặt ra những thách thức trong việc chuyển hóa cam kết quốc tế thành pháp luật trong nước đảm bảo việc tương thích và thực thi hiệu quả các cam kết quốc tế.
Một số vấn đề trong thực hiện pháp Luật Chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế về sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

Một số vấn đề trong thực hiện pháp Luật Chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế về sở hữu nước ngoài tại công ty đại chúng

Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) tại công ty niêm yết (CTNY), công ty đại chúng (CTĐC), tổ chức kinh doanh chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật chứng khoán (ngoại trừ một số trường hợp theo quy định của Luật đầu tư). Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ đề cập đến một số vấn đề trong việc thực hiện pháp luật chứng khoán và tuân thủ điều ước quốc tế có liên quan tới việc xác định tỷ lệ sở hữu của nhà ĐTNN (viết tắt là SHNN) tại các CTĐC.