Nghiên cứu mô hình phát hiện gian lận báo cáo tài chính

Nghiên cứu mô hình phát hiện gian lận báo cáo tài chính

Bài viết nghiên cứu về các mô hình phát hiện gian lận báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được niêm yết (DNNY) trên Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2019 - 2021. Kết quả cho thấy, cả 4 mô hình: M - Score, Z - Score, F - Score, P - Score kết hợp với R - Score đều không có mô hình nào phát hiện gian lận báo cáo tài chính hiệu quả, tối ưu đối với các công ty ở Việt Nam đã niêm yết trên Sở Chứng khoán nhà nước
Các yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin môi trường, kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp niêm yết

Các yếu tố ảnh hưởng đến công bố thông tin môi trường, kinh tế tuần hoàn của doanh nghiệp niêm yết

Những năm gần đây, các học giả, các nhà hoạch định chính sách, nhà đầu tư bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến việc công bố thông tin về môi trường và kinh tế tuần hoàn (CE) trên các báo cáo phát triển bền vững hay báo cáo tích hợp của doanh nghiệp (Tiscini và cộng sự, 2022). Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích nội dung các tài liệu về khuôn khổ, các nghiên cứu thực nghiệm nhằm tổng hợp các khuôn khổ có thể cung cấp các nguyên tắc, khái niệm và các yếu tố hỗ trợ việc công bố thông tin về môi trường và kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, nghiên cứu cung cấp các yếu tố bên trong và ngoài doanh nghiệp ảnh hưởng đến việc công bố các thông tin này.
Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam

Tác động của dịch bệnh COVID-19 đối với hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam

Nghiên cứu này xem xét ảnh hưởng của COVID-19 trong thời gian trước khi và khi đóng cửa kinh tế đối với lợi nhuận cổ phiếu hàng ngày của 253 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE thị trường chứng khoán Việt Nam từ tháng 4/2021 đến tháng 3/2023. Sử dụng mô hình hồi quy dữ liệu bảng, nghiên cứu này xác nhận sự gia tăng hàng ngày về số trường hợp ca mắc COVID-19 mới được xác nhận và việc đóng cửa kinh tế do COVID-19 có mối liên hệ tiêu cực đáng kể đến lợi nhuận cổ phiếu của Việt Nam.