Vấn đề về lập dự toán công trình xây dựng

Vấn đề về lập dự toán công trình xây dựng

Dự toán hay lập dự toán công trình là những khái niệm được sử dụng trong ngành xây dựng cũng như nhiều ngành nghề khác. Đây là một công cụ phục vụ cho quản trị doanh nghiệp. Việc lập dự toán thực sự là công việc cần thiết trước khi xây dựng mọi công trình để nhằm mục đích có thể đảm bảo sự khả thi và an toàn của các công trình xây dựng. Bài viết khái quát về hoạt động lập dự toán các công trình xây dựng, trình tự và các phương pháp lập dự toán.
Nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây lắp

Nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong các doanh nghiệp xây lắp

Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường đầy biến động, các doanh nghiệp xây lắp cần phải đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả để đảm bảo sự tồn tại và phát triển. Để làm được điều đó cần phải có những thông tin hữu ích phục vụ cho quá trình quản lý, đặc biệt là những thông tin được cung cấp từ hệ thống thông tin kế toán quản trị là các thông tin quan trọng ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định. Bài viết đề cập một số nội dung liên quan đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong doanh nghiệp xây lắp, từ đó phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hệ thống thông tin kế toán quản trị trong loại hình doanh nghiệp này