Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công ngay từ đầu năm

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công ngay từ đầu năm

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp đôn đốc, chỉ đạo quyết liệt việc đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện thủ tục, tiến độ thi công và giải ngân các dự án ngay từ đầu năm, kịp thời xử lý các vướng mắc trong phạm vi thẩm quyền.
Sớm hoàn thành các dự án đầu tư công trên địa bàn ít chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Sớm hoàn thành các dự án đầu tư công trên địa bàn ít chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021 đến nay vẫn rất thấp. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn này trong các tháng cuối năm 2021, một trong những nội dung được Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện là thúc đẩy hoàn thành sớm các công trình triển khai tại các bộ, địa phương ít chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Tập trung thực hiện các dự án đầu tư công kết thúc trong năm 2021

Tập trung thực hiện các dự án đầu tư công kết thúc trong năm 2021

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hiện nay vẫn chậm, hầu hết các bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Để giải quyết tình trạng này, một trong những giải pháp cần tập trung thực hiện là thúc đẩy triển khai dự án để có khối lượng hoàn thành giải ngân, đặc biệt đối với các dự án kết thúc năm 2021.
Hoàn thiện quy trình quản lý tài chính các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Hoàn thiện quy trình quản lý tài chính các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Nghiên cứu này thực hiện nhằm phân tích thực trạng công tác quản lý tài chính công các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang theo 6 lĩnh vực: Lập kế hoạch tài chính cho dự án; giải ngân và thanh toán; kế toán; kiểm soát nội bộ và quản lý tài sản; báo cáo; kiểm toán và quyết toán. Phân tích từ thực trạng công tác quản lý tài chính công, bài viết đưa ra một số khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả quản lý các dự án đầu tư công tại tỉnh Tiền Giang.
Đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án đầu tư công

Đảm bảo nguồn thanh toán cho các dự án đầu tư công

Đó là một trong những yêu cầu của Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) đối với hệ thống KBNN tại Chỉ thị số 5465/CT-KBNN ngày 16/10/2019 về tăng cường các giải pháp trong hệ thống KBNN nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.