Áp dụng giá trị hợp lý đối với lĩnh vực kế toán nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Áp dụng giá trị hợp lý đối với lĩnh vực kế toán nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Kế toán nông nghiệp của Việt Nam hiện hành dựa trên nền tảng của nguyên tắc “Giá gốc”. Việc áp dụng nguyên tắc “Giá gốc” đã không phù hợp với khuôn mẫu chung của quốc tế trong kế toán nông nghiệp, hệ quả là việc xử lý, ghi nhận và trình bày thông tin không đảm bảo tính trung thực, đúng đắn, phù hợp với đối tượng kế toán là các tài sản sinh học, sản phẩm nông nghiệp, cũng như tình hình và kết quả hoạt động nông nghiệp của các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam. Việc áp dụng giá trị hợp lý trong kế toán nông nghiệp là hoàn toàn cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu hội nhập kế toán trong khu vực và quốc tế.