Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty thép

Kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty thép

Báo cáo tài chính là đối tượng chủ yếu của kiểm toán độc lập và chứa đựng nhiều thông tin quan trọng, phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị trên nhiều khía cạnh. Đối với các doanh nghiệp ngành Thép, các chỉ tiêu về hàng tồn kho thường là những khoản mục có giá trị lớn, các nghiệp vụ liên quan tới hàng tồn kho lại phát sinh nhiều, phức tạp... Vì vậy, kiểm toán hàng tồn kho là phần quan trọng trong kiểm toán báo cáo tài chính, nhất là với các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam. Bài viết nghiên cứu thực trạng kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính tại 30 doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho tại các doanh nghiệp này.