Giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, chống tham nhũng, lãng phí

Giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, chống tham nhũng, lãng phí

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, các nghị quyết của Chính phủ, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về giải ngân vốn đầu tư công; đẩy mạnh giải ngân phải đi đôi với bảo đảm chất lượng công trình, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí.