Chính phủ quyết nghị các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Chính phủ quyết nghị các nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 85/NQ-CP về hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2022. Tại Nghị quyết, Chính phủ đã đề ra 13 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, Chính phủ giao Bộ Tài chính khẩn trương báo cáo Chính phủ, cấp có thẩm quyền về phương án điều chỉnh, giảm các loại thuế đối với xăng dầu theo quy định...
Ngành Thuế triển khai giải pháp trọng tâm đảm bảo nguồn thu ngân sách

Ngành Thuế triển khai giải pháp trọng tâm đảm bảo nguồn thu ngân sách

Năm 2021, để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN ở mức cao nhất, ngành Thuế đã và đang tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người nộp thuế khôi phục thiệt hại sau đại dịch, giúp người nộp thuế hoàn thuế kịp thời theo đúng chính sách, pháp luật.