Giám sát tài chính của cơ quan dân cử trong hệ thống ngân sách nhà nước lồng ghép ở Việt Nam

Giám sát tài chính của cơ quan dân cử trong hệ thống ngân sách nhà nước lồng ghép ở Việt Nam

Công tác giám sát tài chính - ngân sách được xem là “chìa khóa” để bảo đảm quản lý hiệu quả ngân sáchnhà nước, giữ vững an ninh tài chính và cho phép các nhà quản lý phát hiện, phòng ngừa những nguy cơcó thể xảy ra đối với công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thực tế triển khai côngtác này ở Việt Nam cũng gặp phải những khó khăn, hạn chế cần có giải pháp khắc phục.