Kinh nghiệm quốc tế về quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý, giám sát thị trường chứng khoán

Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho các doanh nghiệp, thu hẹp khoảng cách so với thị trường tín dụng. Trong giai đoạn 2020 - 2022, TTCK Việt Nam là thị trường biến động mạnh nhất thế giới khi tăng trưởng kỷ lục và cũng giảm mạnh tương ứng trong giai đoạn từ đầu năm 2022 đến tháng 10/2022. Điều này đặt ra yêu cầu đối với công tác quản lý, giám sát thị trường trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu phát triển ổn định, bền vững.