Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả hệ thống logistics tích hợp theo cách tiếp cận mạng trung tâm

Xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả hệ thống logistics tích hợp theo cách tiếp cận mạng trung tâm

Bài viết nghiên cứu và đề xuất xây dựng mô hình đánh giá hiệu quả hệ thống logistics tích hợp theo cách tiếp cận mạng trung tâm, có thể áp dụng trong việc tính toán, thiết kế và mở rộng cơ sở hạ tầng logistics. Kết quả nghiên cứu gợi mở cho việc hình thành một mô hình hoàn chỉnh hoặc tự động hóa tính toán hệ thống logistics tích hợp với sử dụng các phương tiện vận tải đa phương thức, cho phép đánh giá hiệu quả chi phí, các tham số thiết kế của các phương tiện vận tải...
Vốn ODA Nhật Bản: Sẽ theo hướng mới

Vốn ODA Nhật Bản: Sẽ theo hướng mới

Từ khi nối lại hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho Việt Nam vào năm 1992, Nhật Bản đã rót lượng lớn vốn ODA vào hầu hết những lĩnh vực trọng yếu bằng nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, thời gian tới, vốn ODA của Nhật Bản sẽ theo hướng mới.