Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý hải quan

Phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý hải quan

Để nâng cao vị thế và uy tín của Hải quan Việt Nam trong cộng đồng hải quan thế giới, năm 2023, ngành Hải quan tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế về hải quan theo hướng toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả. Cùng với đó, các đơn vị đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác quốc tế tạo nền tảng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan.