Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp (DN) thuận tiện trong quá trình sản xuất và hạn chế rủi ro từ môi trường. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đã đem lại nhiều hiệu quả cho DN trong sản xuất kinh doanh.