Lập hồ sơ tài sản đối với toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Lập hồ sơ tài sản đối với toàn bộ tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 73/2022/TT-BTC quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. Thông tư quy định rõ nguyên tắc, tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch phải được lập hồ sơ tài sản để quản lý chặt chẽ về hiện vật và giá trị theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.