Hiệu quả kinh tế tập thể

Hiệu quả kinh tế tập thể

Huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang là nơi có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nên số lượng hợp tác xã (HTX) hoạt động trên lĩnh vực này khá nhiều. Nhờ biết thích ứng theo điều kiện thị trường và biến đổi mô hình mà hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể của huyện có nhiều hiệu quả.