Nâng cao hiệu quả hội nhập tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Nâng cao hiệu quả hội nhập tài chính, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP về nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững giai đoạn 2023-2030. Tại Nghị quyết, Chính phủ giao các bộ, ngành, trong đó có Bộ Tài chính, thực thi các nhiệm vụ cụ thể để nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững.
ASEAN thúc đẩy ổn định và hội nhập tài chính

ASEAN thúc đẩy ổn định và hội nhập tài chính

Trong bối cảnh phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID-19, nhưng nhờ triển khai hiệu quả các sáng kiến trong tiến trình hợp tác, lĩnh vực tài chính ngân hàng ASEAN ngày càng hội nhập sâu hơn và duy trì trạng thái tương đối ổn định trước các bất ổn của nền kinh tế toàn cầu.
Phát triển thị trường vốn của Việt Nam trong khuôn khổ hội nhập tài chính ASEAN

Phát triển thị trường vốn của Việt Nam trong khuôn khổ hội nhập tài chính ASEAN

Bài viết này nghiên cứu sự phát triển thị trường vốn Việt Nam trong điều kiện hội nhập tài chính ASEAN, bằng phương pháp thống kê, mô tả, đánh giá, thu thập số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức quốc tế và các nghiên cứu liên quan trong giai đoạn 2010-2019.
Kết nối và hợp tác tài chính trong thực thi các FTA thế hệ mới

Kết nối và hợp tác tài chính trong thực thi các FTA thế hệ mới

Việc thực thi các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đặt ra không ít thách thức đối với kết nối và hợp tác tài chính của các bên tham gia. Kinh nghiệm của một số nước cho thấy, trong bối cảnh thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh của hệ thống tài chính, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý để đáp ứng với các yêu cầu hội nhập và điều hành chính sách ổn định vĩ mô hiệu quả.
Định hướng phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Định hướng phát triển dịch vụ tài chính - ngân hàng Việt Nam và những vấn đề đặt ra

Phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng là yêu cầu tất yếu của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính Việt Nam nói riêng. Vì vậy, chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam đến năm 2030 đã đặt ra những mục tiêu cụ thể về phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng trong bối cảnh đất nước hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng. Nghiên cứu định hướng phát triển dịch vụ tài chính – ngân hàng của Việt Nam, bài viết nhận diện những khó khăn, thách thức, đề xuất kiến nghị để thực hiện thành công định hướng mà Chính phủ đã đề ra đến năm 2030.