Điều kiện nào để Kế toán viên chuyên nghiệp ASEAN hành nghề tại Việt Nam?

Điều kiện nào để Kế toán viên chuyên nghiệp ASEAN hành nghề tại Việt Nam?

Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1529/QĐ-BTC ngày 09/8/2021 về Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN. Có hiệu lực từ ngày ký, Quy chế này được xây dựng trên các cam kết của Việt Nam tại thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN.
Nhân tố ảnh hưởng đến giá phí kiểm toán, chất lượng kiểm toán

Nhân tố ảnh hưởng đến giá phí kiểm toán, chất lượng kiểm toán

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến giá phí và chất lượng kiểm toán đã được nhiều tác giả thực hiện từ trước đến nay. Tuy nhiên, dưới góc độ nhận thức của kiểm toán viên, nhân viên chuyên nghiệp tại Việt Nam các nghiên cứu về loại hình này chưa nhiều. Trong bài viết, tác giả sử dụng phương pháp định tính trên cơ sở khảo cứu các nghiên cứu có liên quan, phân tích, đánh giá và nhận định để rút ra cơ sở lý thuyết giải thích cho chủ đề giá phí, chất lượng kiểm toán và các nhân tố ảnh hưởng đến giá phí và chất lượng kiểm toán. Đồng thời, đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết và các giả thuyết về vấn đề này cho các nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.
Những yêu cầu đặt ra cho người làm công tác kế toán trong bối cảnh mới

Những yêu cầu đặt ra cho người làm công tác kế toán trong bối cảnh mới

Tác động của những thành tựu của công nghệ số nói chung và cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 nói riêng sẽ tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực kế toán nói chung và nghề kế toán nói riêng. Trong bối cảnh mới, đòi hỏi người làm công tác kế toán không chỉ tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tinh thông nghiệp vụ mà còn phải thường xuyên tự cập nhật các kiến thức để hỗ trợ tốt hơn cho công việc. Bài nghiên cứu đề cập đến vấn đề những yêu cầu đặt ra cho người làm công tác kế toán trong bối cảnh mới.
Phát huy vai trò kiểm toán viên hành nghề trong bối cảnh hội nhập

Phát huy vai trò kiểm toán viên hành nghề trong bối cảnh hội nhập

Với sự phát triển của thị trường tài chính và xu thế hội nhập của nền kinh tế, hành nghề kiểm toán viên trở thành một trong những lựa chọn của nhiều người vì thu nhập khá cao. Tuy nhiên, kiểm toán là lĩnh vực nhạy cảm, đòi hỏi người làm công tác kiểm toán không chỉ giỏi về năng lực chuyên môn, có trình độ cao, được đào tạo bài bản mà còn phải hội tụ đủ nhiều yếu tố khác. Đây chính là một trong lý do hiện có khá nhiều quy định của pháp luật liên quan đến kiểm toán viên và kiểm toán viên hành nghề.
Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Dự báo những xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Dưới ảnh hưởng của Cách mạng công nghệ 4.0 và nhu cầu mới từ các doanh nghiệp, lĩnh vực kế toán, kiểm toán đang dần chuyển đổi sang dựa trên sự ứng dụng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo. Điều đó làm thay đổi diện mạo, mô hình tổ chức doanh nghiệp và đặt ra những yêu cầu mới về kỹ năng đối với kế toán và kiểm toán viên. Trên cơ sở phân tích các xu hướng thay đổi trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của thế giới, bài viết này đưa ra một số nhận định về vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.
Đổi mới quy trình kế toán trong thời đại công nghệ số

Đổi mới quy trình kế toán trong thời đại công nghệ số

Mặc dù không nằm trong những lĩnh vực được đánh giá là chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhưng lĩnh vực kế toán, kiểm toán - được coi là lĩnh vực đứng đầu về ứng dụng công nghệ thông tin do vây sẽ chịu ảnh hưởng và tác động lớn của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Yêu cầu của tài chính, kế toán kỹ thuật số cũng như yêu cầu hội nhập tài chính, kế toán khu vực và quốc tế, đòi hỏi phải chủ động chuẩn bị, tranh thủ tối đa các lợi thế cũng như hạn chế những tác động bất lợi. Bối cảnh đó đang đặt ra yêu cầu cần đổi mới quy trình kế toán trong thời đại công nghệ số.