Kinh nghiệm quốc tế về khai thác di sản, phát triển du lịch cho CHDCND Lào

Kinh nghiệm quốc tế về khai thác di sản, phát triển du lịch cho CHDCND Lào

Khai thác di sản là một hình thức đem lại giá trị cao phục vụ phát triển du lịch. Tuy nhiên, trong xu hướng phát triển mới, còn nhiều vấn đề cần bàn thảo về khai thác di sản cho phát triển du lịch. Từ việc khái quát thực trạng khai thác di sản cho phát triển du lịch của một số tỉnh thuộc các quốc gia Đông Nam Á như : Việt Nam, Thái Lan…, bài viết đưa ra một số bài học kinh nghiệm cho tỉnh Luông Pra Bang, nước CHDCND Lào.