Không gây phiền hà, sách nhiễu với khách hàng giao dịch thanh toán tại Kho bạc Nhà nước

Không gây phiền hà, sách nhiễu với khách hàng giao dịch thanh toán tại Kho bạc Nhà nước

Tại Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 7/2/2023 về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN vừa ban hành, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu xử lý, kỷ luật nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật đối với đơn vị có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện gây sách nhiễu, phiền hà đối với khách hàng giao dịch.
Hướng tới kho bạc số

Hướng tới kho bạc số

Một trong những mục tiêu quan trọng được xác định tại Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước (KBNN)đến năm 2030 là hoàn thành xây dựng Kho bạc số. Để thực hiện mục tiêu này, hệ thống Kho bạc Nhà nướcđã và đang tiến hành đồng bộ các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, về hoạt độngnghiệp vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quản lý ngân quỹ…