Không gây phiền hà, sách nhiễu với khách hàng giao dịch thanh toán tại Kho bạc Nhà nước

Gia Hân

Tại Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 7/2/2023 về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN vừa ban hành, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu xử lý, kỷ luật nghiêm, theo đúng quy định của pháp luật đối với đơn vị có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện gây sách nhiễu, phiền hà đối với khách hàng giao dịch.

Nghiêm cấm công chức kiểm soát chi yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi KBNN.
Nghiêm cấm công chức kiểm soát chi yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi KBNN.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán, thực hiện tốt công tác kiểm soát chi ngân sách nhà nước (NSNN) góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2023 và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, tại Chỉ thị số 589/CT-KBNN, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan KBNN, Giám đốc KBNN cấp tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trong tâm.

Cụ thể, lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo công chức thường xuyên theo dõi, cập nhật các chủ trương, chính sách, các văn bản mới liên quan đến thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 2023 nói chung; các văn bản liên quan đến công tác kiểm soát chi NSNN nói riêng để triển khai thực hiện công tác kiểm soát chi NSNN qua KBNN đảm bảo thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Chỉ thị số 589/CT-KBNN quy định rõ, thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN và quy định về giao nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến theo đúng trách nhiệm, quyền hạn của KBNN đối với tất cả các nguồn vốn được giao quản lý đảm bảo đúng với quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc KBNN yêu cầu toàn hệ thống nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ; tuyệt đối không được gây phiền hà, sách nhiễu cho khách hàng giao dịch khi làm thủ tục thanh toán tại KBNN; tiếp nhận đúng thành phần, số lượng hồ sơ quy định; chấp hành quy định về phương thức gửi, thời gian xử lý hồ sơ, không được yêu cầu khách hàng giao dịch bổ sung, hoàn thiện hồ sơ quá 01 lần; không được để tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không có lý do.

Đặc biệt, nghiêm cấm công chức kiểm soát chi yêu cầu khách hàng giao dịch phải gửi thêm hồ sơ, chứng từ ngoài hồ sơ quy định phải gửi KBNN và không được yêu cầu gửi hồ sơ giấy trước khi chuyển hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến (đối với trường hợp thực hiện giao dịch qua hệ thống dịch vụ công theo quy định).

Tại Chỉ thị, KBNN yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất giám sát từ xa việc thực hiện thủ tục hành chính trong công tác kiểm soát chi. Trường hợp phát hiện các cá nhân, đơn vị KBNN thực hiện không đúng quy định, có thái độ ứng xử không phù hợp và có biểu hiện sách nhiễu, phiền hà với khách hàng giao dịch thì xử lý, kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

KBNN sẽ chỉ đạo thực hiện nghiêm công tác luân chuyển, luân phiên đối với công chức lãnh đạo và chuyên viên làm công tác kiểm soát chi theo quy định.

Tổng Giám đốc KBNN giao Văn phòng KBNN phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện đo lường sự hài lòng của khách hàng 02 lần trong 01 năm, thời gian thực hiện vào cuối Quý I và Quý III hàng năm. Kết quả đo lường này sẽ được sử dụng làm căn cứ đề xuất xử lý các đơn vị yếu kém và đánh giá, xếp loại công chức, người đứng đầu đơn vị.