Tổ chức các khóa học đào tạo tiêu chuẩn hóa

Tổ chức các khóa học đào tạo tiêu chuẩn hóa

Các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn sẽ được tiếp cận với các kiến thức về xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực và sự tham gia của Việt Nam, tham gia xây dựng và góp ý tiêu chuẩn quốc tế... trong các khóa đào tạo tiêu chuẩn hóa sẽ được tổ chức trong tháng 2 và 3/2023.