Tổ chức các khóa học đào tạo tiêu chuẩn hóa

Nguyễn Hiền

Các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn sẽ được tiếp cận với các kiến thức về xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN); các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực và sự tham gia của Việt Nam, tham gia xây dựng và góp ý tiêu chuẩn quốc tế... trong các khóa đào tạo tiêu chuẩn hóa sẽ được tổ chức trong tháng 2 và 3/2023.

Các khóa đào tạo này sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Các khóa đào tạo này sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Trong khuôn khổ Chương trình quốc gia “Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030”, trong tháng 2 và tháng 3/2023, Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng) sẽ tổ chức 3 khóa đào tạo, bồi dưỡng về tiêu chuẩn hóa.

Hoạt động này nhằm củng cố các kỹ năng, nghiệp vụ để tham gia tích cực và hiệu quả vào hoạt động tiêu chuẩn hóa cơ sở, quốc gia và quốc tế cho các cán bộ làm công tác tiêu chuẩn tại các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Các khóa đào tạo này sẽ được tổ chức theo hình thức trực tuyến qua zoom. Nội dung của khóa học này bao gồm 3 chuyên đề.

Trong đó, Chuyên đề 1 về "Xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia" gồm các nội dung về: Tổng quan hoạt động tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; Tổ chức và hoạt động của Ban Kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia; Nguyên tắc, quy trình, xây dựng TCVN; Phương thức biên soạn tiêu chuẩn quốc gia; Trình bày, thể hiện nội dung tiêu chuẩn quốc gia.

Chuyên đề 2 về "Tiêu chuẩn hóa cơ sở" sẽ đề cập các nội dung vấn dề chung về tiêu chuẩn hóa cơ sở; Hoạt động xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở; Trình bày và thể hiện nội dung tiêu chuẩn cơ sở.

Khóa học cũng phổ biến chuyên đề "Tham gia xây dựng tiêu chuẩn quốc tế", trong đó có hai nội dung quan trọng gồm: Các tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế, khu vực và sự tham gia của Việt Nam; Tham gia xây dựng và góp ý tiêu chuẩn quốc tế.