Kiểm toán môi trường hỗ trợ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

Kiểm toán môi trường hỗ trợ phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường

Trước vấn đề môi trường hiện nay, kiểm toán môi trường (KTMT) đang được coi là một trong những công cụ hỗ trợ cho việc giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và BVMT. Tại Việt Nam, Luật BVMT năm 2020 quy định khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực hiện kiểm toán môi trường.
Giải pháp nâng tầm quan trọng của kiểm toán môi trường tại Việt Nam

Giải pháp nâng tầm quan trọng của kiểm toán môi trường tại Việt Nam

Thời gian qua kiểm toán môi trường đóng vai trò rất quan trọng đã từng bước đánh giá công tác quản lý môi trường, đánh giá tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực và dành sự quan tâm đến các khía cạnh về môi trường. Tuy nhiên, kiểm toán môi trường do Kiểm toán Nhà nước thực hiện hiện nay vẫn chủ yếu được lồng ghép trong các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán tuân thủ, còn ít các cuộc kiểm toán môi trường mang tính chất kiểm toán hoạt động hoặc được thực hiện một cách độc lập nên kết quả kiểm toán chưa được như kỳ vọng.
Giải pháp tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với kiểm toán môi trường

Giải pháp tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với kiểm toán môi trường

Những năm gần đây, kiểm toán môi trường được nhìn nhận như là một công cụ cung cấp các thông tin về môi trường, làm cơ sở cho các đánh giá khả năng rủi ro về môi trường mà doanh nghiệp gây ra, nghĩa vụ môi trường của doanh nghiệp, cũng như mức độ thoả mãn đối với các tiêu chuẩn hoặc luật lệ về môi trường. Bài viết trao đổi về một số vấn đề liên quan đến kiểm toán môi trường, từ đó đưa ra một số đề xuất nhằm tăng cường vai trò của Kiểm toán Nhà nước đối với kiểm toán môi trường.