Giai đoạn kết thúc kiểm toán gian lận trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Giai đoạn kết thúc kiểm toán gian lận trong quy trình kiểm toán báo cáo tài chính

Bài viết nghiên cứu về các bước công việc của giai đoạn kết thúc kiểm toán gian lận trong kiểm toán báo cáo tài chính do các công ty kiểm toán độc lập thực hiện. Khảo sát được thực hiện trên 98 kiểm toán viên độc lập đang làm việc cho các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam từ tháng 6 – 12/2022.