Nguy cơ từ đầu cơ đất đai

Nguy cơ từ đầu cơ đất đai

Việc nhà nhà đầu cơ bất động sản (BĐS), đang có nguy cơ tạo thành “quả bom” nổ chậm ngáng đường phát triển kinh tế đất nước.
Phát triển kinh tế đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Phát triển kinh tế đối ngoại trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay

Thời gian qua, phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng, đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước, tạo nền tảng cơ bản để thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn mới. Từ việc xem xét vai trò của kinh tế đối ngoại, bài viết trao đổi về thực trạng phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần phát triển lĩnh vực này trong giai đoạn tới.
Phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng

Cùng với quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN), vị trí, vai trò của doanh nghiệp ngày càng được xác định rõ ràng, đầy đủ hơn. Đại hội XIII của Đảng xác định, phát triển doanh nghiệp Việt Nam lớn mạnh trở thành nòng cốt của kinh tế đất nước, đồng thời đưa ra mục tiêu và các định hướng cho phát triển khu vực này. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.