Kinh nghiệm vận dụng kiểm toán hợp tác xã từ một số nước

Kinh nghiệm vận dụng kiểm toán hợp tác xã từ một số nước

Kinh tế tập thể là thành phần quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, tỷ lệ đóng góp ước đạt 4% GDP của Việt Nam hiện nay, tuy nhiên, việc phát triển mô hình kinh tế tập thể nói chung, hợp tác xã nói riêng vẫn còn rất hạn chế so với mô hình doanh nghiệp, chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế. Dự thảo Luật Hợp tác xã sửa đổi nhấn mạnh, cần thiết phải đưa hoạt động kiểm toán vào mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã để nâng cao chất lượng, cải thiện hiệu quả hoạt động của loại hình này. Bài viết làm rõ vai trò của kiểm toán hợp tác xã và một số kinh nghiệm vận dụng kiểm toán hợp tác xã từ một số nước trên thế giới.
Quan điểm và giải pháp phát triển  kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Quan điểm và giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trong giai đoạn mới

Trong những năm qua, mô hình kinh tế tập thể, trong đó nòng cốt là hợp tác xã được xác định là thành phần kinh tế quan trọng, luôn được Đảng, Nhà nước khuyến khích phát triển. Đặc biệt, việc Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 13-NQ/TW khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của kinh tế tập thể và Quốc hội ban hành Luật Hợp tác xã năm 2012 đã khẳng định rõ vai trò của kinh tế tập thể và hợp tác xã đối với phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tuy nhiên, thực tiễn yêu cầu đặt ra, cần tiếp tục có sự đổi mới mạnh mẽ để phát huy hết tiềm năng, sức mạnh nội tại của khu vực kinh tế tư nhân nói chung và hợp tác xã nói riêng.
Một số giải pháp phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Một số giải pháp phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Sau 15 năm (từ năm 2004 -2019) triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, khu vực kinh tế tập thể của nước ta mà trọng tâm là hợp tác xã đã và đang phát triển khá ổn định, số lượng hợp tác xã ngày càng tăng. Tuy nhiên, để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ngày càng phát triển trong bối cảnh hội nhập hiện nay, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
Phát triển kinh tế hợp tác xã Việt Nam trong bối cảnh mới

Phát triển kinh tế hợp tác xã Việt Nam trong bối cảnh mới

Hợp tác xã là một thành phần kinh tế quan trọng, là nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tập thể đã trở thành chủ trương xuyên suốt và nhất quán của Đảng, Nhà nước. Xác định rõ vai trò và tầm quan trọng đó, Nhà nước đã có nhiều chính sách, tạo động lực thúc đẩy hợp tác xã phát triển và bước đầu đã mang lại kết quả tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên, trong bối cảnh Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng, đòi hỏi kinh tế hợp tác xã ở nước ta cần đổi mới mạnh mẽ để thích ứng và phát triển…