Bình Thuận: Du lịch đóng góp gần 10% GRDP

Bình Thuận: Du lịch đóng góp gần 10% GRDP

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, ngành du lịch của địa phương này sau 28 năm đã phát triển vượt bậc với tốc độ tăng trưởng bình quân 31,3% năm, đóng góp gần 10% vào GRDP của tỉnh, đang từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.