Nguy cơ suy thoái tại các nền kinh tế lớn tác động đến kinh tế Việt Nam năm 2023

Nguy cơ suy thoái tại các nền kinh tế lớn tác động đến kinh tế Việt Nam năm 2023

Theo Báo cáo “Tổng quan kinh tế Việt Nam 2022: Những rủi ro từ bên ngoài” của nhóm Nghiên cứu Trung tâm Thông tin và Dự báo kinh tế - xã hội quốc gia, kinh tế Việt Nam năm 2023 sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố. Trong đó, sự suy giảm kinh tế Mỹ, Trung Quốc và Liên minh châu Âu (EU17) có thể khiến cho quy mô nền kinh tế (GDP) của Việt Nam giảm 0,55% trong năm 2023.