Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Ngày 26/6/2023, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ký Quyết định số 1701/QĐ-BTNMT về việc ban hành quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Quyết định này kèm theo 11 quy trình và 11 phụ lục về quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Các quy trình này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/6/2023.
Các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Các mức xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, trong đó quy định rõ các mức phạt cụ thể đối với các hành vi như: Thải rác thải trái quy định về bảo vệ môi trường; vận chuyển vật liệu để rơi vãi ra môi trường; không phân loại chất thải rắn sinh hoạt...