Củng cố ngân sách nhà nước trong ba năm cải tạo XHCN và bước đầu phát triển kinh tế

Củng cố ngân sách nhà nước trong ba năm cải tạo XHCN và bước đầu phát triển kinh tế

Giai đoạn từ năm 1958-1960, thời kỳ đất nước bước đầu xây dựng xã hội chủ nghĩa ( XHCN) ở miền Bắc, ngành Tài chính đã sửa đổi, bổ sung chính sách nhằm kích thích việc cải tạo XHCN ở miền Bắc trên cả ba lĩnh vực nông, công, thương nghiệp; Đồng thời, tập trung xây dựng chế độ, chính sách quản lý các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân sách, tài chính xây dựng cơ bản...
Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Ngày 22/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BTC về công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, Quyết định số 1693/QĐ-BTC công bố 01 chế độ báo cáo mới, 03 chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.