Công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Việt Dũng

Ngày 22/8/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1693/QĐ-BTC về công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính. Theo đó, Quyết định số 1693/QĐ-BTC công bố 01 chế độ báo cáo mới, 03 chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Quyết định số 1693/QĐ-BTC quy định rõ các đối tượng sau đây có trách nhiệm thực hiện Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ. Cụ thể là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; Cơ quan đại diện chủ sở hữu (các Bộ quản lý ngành, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Bộ Tài chính.

Hàng năm, cơ quan đại diện chủ sở hữu (các Bộ quản lý ngành, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện Báo cáo tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 1693/QĐ-BTC, 01 chế độ báo cáo mới là Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ.

Về chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung có 3 báo cáo là: Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đổi thành Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước đổi thành Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp nhà nước đổi thành Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.