Doanh nghiệp có thêm cơ hội được hoàn thuế, giảm chi phí

Doanh nghiệp có thêm cơ hội được hoàn thuế, giảm chi phí

Dự án Luật sửa đổi 5 Luật về thuế đang được đưa ra lấy ý kiến có nhiều điểm mới nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi và nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Một trong số nhiều quy định mới đó là việc sửa đổi quy định về đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng và hoàn thuế.