Bố trí cán bộ làm ngoài giờ để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Bố trí cán bộ làm ngoài giờ để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách

Theo số liệu tổng hợp từ kho bạc nhà nước, tổng thu ngân sách do cơ quan thuế quản lý 11 tháng đã đạt 93,4% dự toán. Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách trung ương (NSTW) mới đạt 88,1% dự toán, đặc biệt một số địa phương có nguồn thu NSTW lớn, nhưng tiến độ thu đạt thấp.