Cải tiến năng suất tổng thể, hướng đi thành công trong CMCN 4.0

Cải tiến năng suất tổng thể, hướng đi thành công trong CMCN 4.0

Theo đánh giá, việc áp dụng mô hình cải tiến năng suất tổng thể (TPM) sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp là một bước tiến lớn trong bối cảnh phát triển nhanh chóng của công nghệ mới, đặc biệt là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.